Υπηρεσίες

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ενεργειακό-πιστοποιητικόΤο Τεχνικό Γραφείο μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) ακινήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για τις περιοχές της Ηλιούπολης, Υμηττού, Δάφνης, Βύρωνα, Καρέα, Καισαριανής, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου & Νέου Κόσμου.

Για την σύνταξη κάθε συμβολαίου είναι απαραίτητος ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, το δεκαεξαψήφιο κωδικό ασφαλείας καθώς και το έντυπο- απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ.

Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για την έκδοση του ενεργειακού σας πιστοποιητικού.

Το ΠΕΑ είναι απαραίτητο σε κάθε συμβόλαιο αγοραπωλησίας κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων (ήτοι και οριζόντιας ιδιοκτησίας) και συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης ολόκληρου κτιρίου. Στην έννοια των αγοραπωλησιών όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ δεν περιλαμβάνονται διανομές, ανταλλαγές κ.λ.π.

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις αγοραπωλησιών που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά). Σε περίπτωση συνεχόμενης πώλησης εντός της διάρκειας ισχύος του, στα αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται υπόμνηση του αριθμού πρωτοκόλλου και του κωδικού ασφαλείας του ΠΕΑ που έχει ήδη προσαρτηθεί στην πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας.

Το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα. Μπορεί δε να εκδοθεί σε αντίγραφα προκειμένου να παραδοθεί σε περισσότερους από έναν αγοραστές.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική κατά τη νέα μίσθωση και τμημάτων κτιρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Τα κτίρια για τα οποία απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ και εξαιρέσεις αυτών :

α) Στην έννοια «κτίριο» όπως ορίζεται τεχνικά στο άρθρο 2, περίπτωση 1 του ν. 3661/2008, νοούνται όλες οι περιπτώσεις νομίμως υφιστάμενων κτιρίων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις κτιρίων της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του ν.1337/1983 και τα κτίρια που διαθέτουν χώρους, που έχουν τακτοποιηθεί κατά τις διατάξεις του ν.3775/2009 και τουάρθρου 6 του ν. 3843/2010.

β) Απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ σε όλα τα αποπερατωμένα κτίρια ή τμήματα αυτών (π.χ. διαμερίσματα) συνολικής επιφάνειας του κτιρίου ή του τμήματος αυτού άνω των 50 τ.μ. (δηλαδή από 50,01 τ.μ.), ανεξαρτήτως έτους κατασκευής και παλαιότητας, πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων, ως προς τη χρήση κτιρίου, του άρθρου 11 του ν. 3661/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄).

γ) Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ στην περίπτωση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων τα οποία έχουν συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.

δ) Ως συνολική επιφάνεια, νοούνται τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτά προσμετρώνται στο συνολικό συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, και όπως καταγράφονται στο φύλλο της οικοδομικής άδειας (σύμφωνα με την περίπτωση 13 του άρθρου 12 του ν. 3661/2008).

Στη συνολική επιφάνεια προσμετρώνται επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε) Οι χρήσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ – (ήτοι υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ) αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α΄) με τις εξαιρέσεις του

άρθρου 11 του ν.3661/2008, όπως εξειδικεύονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό και αναφέρονται στον Πίνακα 1.5 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, εξαιρουμένων των παρακάτω χρήσεων:

. βιομηχανία-βιοτεχνία-εργαστήρια,

. αποθήκευση,

. στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.

στ) Στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εμπίπτουν επίσης και τα κτίρια κατοικίας που προορίζονται για χρήση, η οποία δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτους (παραθεριστικές κατοικίες), περίπτωση που αρχικά συμπεριλαμβανόταν στις εξαιρέσεις του άρθρου 11 του ν.3661/2008, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄).

ζ) Για τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του ν.3661/2008 διευκρινίζονται τα παρακάτω:

– Ως κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας (σημείο α, του άρθρου 11 του ν.3661/2008) νοούνται και τα διατηρητέα κτίρια.

Σημειώνεται όμως ότι για τα διατηρητέα κτίρια απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Στην περίπτωση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των ως άνω κτιρίων, αυτές γίνονται κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου φορέα προστασίας και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΝΑΚ στο βαθμό που δεν παραβιάζονται οι ειδικοί όροι και μορφολογικοί περιορισμοί που επιβάλλουν οι διοικητικές πράξεις προστασίας που διέπουν το προστατευόμενο κτίριο ή περιοχή.

– Ως αυτοτελή κτίρια με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ. (περίπτωση ε του άρθρου 11 του ν. 3661/08) νοούνται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων των οποίων η συνολική επιφάνεια, αφορά στα συνολικά τετραγωνικά μέτρα κτιρίου, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (δ) της περίπτωση β (ως άνω).

Υπηρεσίες ποιότητας

Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.